agorafobia

fobia
Peeking Through Blinds --- Image by © Royalty-Free/Corbis